Το Ταμείο

Επιτροπή Επιλογής

Συνίσταται Επιτροπή Επιλογής (άρθρο 4A του ν.3864/2010) των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από έξι (6) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντίστοιχα, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ανωτέρω πέντε θεσμοί και αρχές διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην Επιτροπή. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Mέλη της Επιτροπής Επιλογής:

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος