Δελτία Τύπου

2016

29/12/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
28/12/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εξωτερικού Ειδικού Ελεγκτή – Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
23/12/2016  |
Δελτίο Τύπου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εννιαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2016.
08/12/2016  |
Ανακοίνωση
Κοινή Ανακοίνωση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
07/12/2016  |
Δελτίο Τύπου
Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016.
23/11/2016  |
Ανακοίνωση
Διάψευση ΤΧΣ αναφορικά με την ενημέρωση του κ. Γ. Μιχελή στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου για τη συνάντηση με τους Θεσμούς
09/11/2016  |
Ανακοίνωση
Η θέση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 9ης Νοεμβρίου 2016
21/10/2016  |
Ανακοίνωση
Διορισμός νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
21/10/2016  |
Ανακοίνωση
Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016
23/09/2016  |
Δελτίο Τύπου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016.
20/09/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
24/08/2016  |
Ανακοίνωση
Προσωρινή τοποθέτηση Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ
29/07/2016  |
Δελτίο Τύπου
Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.
22/07/2016  |
Ανακοίνωση
Διορισμός νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
21/07/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
20/07/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ
18/07/2016  |
Ανακοίνωση
Αποχώρηση του κ. Ηλία Καρακίτσου από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ
06/07/2016  |
Δελτίο Τύπου
Παραίτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
17/06/2016  |
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπροσώπους του ΤΧΣ στα Διοικητικά Συμβούλια τραπεζών
08/06/2016  |
Ανακοίνωση
Διορισμός νέου μη εκτελεστικού μέλους του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
28/04/2016  |
Ανακοίνωση
Στην εταιρία Spencer Stuart θα αναθέσει το ΤΧΣ το έργο αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών
18/04/2016  |
Ανακοίνωση
Αποχώρηση των κ.κ. Pierre Mariani και Wouter Devriendt από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ
06/04/2016  |
Ανακοίνωση
Απολογισμός δραστηριοτήτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015
12/02/2016  |
Δελτίο Τύπου
19/01/2016  |
Ανακοίνωση
Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ
14/01/2016  |
Ανακοίνωση
Διάψευση αναφορικά με την παραίτηση του Α. Θωμόπουλου